Gedragscode

Gedragscode

Bij de uitvoering van onze dienstverlening hebben wij een professionele houding en vaktechnische kwaliteit hoog in het vaandel staan. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij een gedragscode opgesteld waarin de basisprincipes van onze dienstverlening, gebaseerd op de relevante gedrags- en beroepsregels voor accountants, zijn opgenomen. Deze gedragscode is leidend bij de uitvoering van onze werkzaamheden en hier na te lezen.

Professioneel gedrag

Wij houden ons aan de relevante wet- en regelgeving en onthouden ons van elk handelen dat het accountantsberoep in diskrediet brengt of kan brengen.

Integriteit

Bij de uitvoering van onze dienstverlening treden wij te allen tijde eerlijk en oprecht op. Wij verrichten onze werkzaamheden en communiceren hierover in overeenstemming met geaccepteerde fatsoensnormen, goede smaak en gezond verstand.

Objectiviteit

Wij mogen ons tijdens onze werkzaamheden niet ongepast laten beïnvloeden. Wij voorkomen daarom situaties waarin vooroordelen, belangentegenstellingen of beïnvloeding door derden kunnen ontstaan en zijn onpartijdig in onze afwegingen en oordeelsvorming. Als wij een bijzonder belang vertegenwoordigen dan zullen wij dit altijd vooraf duidelijk aan alle betrokkenen duidelijk kenbaar maken.

Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid

Wij houden onze professionele kennis, inzichten en vaardigheden (vakbekwaamheid) op het niveau dat is vereist om onze professionele dienstverlening op een adequate wijze te kunnen verlenen. Om dit te bereiken voldoen wij aan onze permante educatieverplichtingen en namens kennis van relevante vakliteratuur en brancheontwikkelingen. Wij zullen slechts die werkzaamheden uitvoeren waarvan wij van mening zijn dat wij hiertoe voldoende kennis en kunde bezitten. Onze werkzaamheden zullen wij nauwgezet, grondig en tijdig uitvoeren zodat een deugdelijke grondslag ontstaat voor onze mededelingen.

Vertrouwelijkheid/ geheimhouding

Wij zullen alle informatie die wij verkrijgen tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden vertrouwelijk behandelen. Dit betekent niet alleen dat wij deze informatie niet openbaar zullen maken, maar ook dat wij deze niet zullen gebruiken in ons eigen voordeel of dat van anderen. Wij zullen alleen die informatie aan u vragen die voor ons noodzakelijk is voor het verrichten van onze werkzaamheden.

De door ons verkregen informatie zal niet opbaar worden gemaakt zonder expliciete toestemming van belanghebbenden, tenzij op gezag van wet- en regelgeving. Wij zullen te allen tijde, vóór daadwerkelijke openbaarmaking, de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig beoordelen.

De vertrouwelijkheid blijft ook na beëindiging van de werkzaamheden geboden.

Onafhankelijkheid

Wij houden ons aan de onafhankelijkheidsvoorschriften zoals opgenomen in de verordeningen van de beroepsorganisaties. Wij zullen ervoor zorgdragen dat wij onze werkzaamheden onafhankelijk kunnen uitvoeren ten opzichte van de opdrachtgever en andere belanghebbenden. Wij voorkomen situaties waarvan een derde zou kunnen gaan twijfelen aan de onafhankelijkheid van onze oordeelsvorming.

Aanvaarding en continuering van opdrachten

Voordat wij een opdracht aanvaarden beoordelen wij eerst of deze strijdig is met onze gedragscode. Zo dit nite het geval is zullen wij de opdrachtvoorwaarden schriftelijk bevestigen. Indien wij tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden een (vermoedelijke) inbreuk op onze gedragscode signaleren zullen wij deze (mogelijke) inbreuk onderzoeken en, voor zover mogelijk, direct corrigeerde maatregelen nemen.

Wil jij ook onbezorgd ondernemen?

Kies nu voor je eigen personal accountant en plan een demo!

Bouma & Van Loon Accountants en Adviseurs

De Personal Assistent voor uw financiële huishouding

BVL & Co accountants en adviseurs
Randstad 21-35, Almere
(036 - 5359476)

Keizersgracht 482, Amsterdam
(020 - 3014025)

Traverse 3, 3905 NL Veenendaal
(0318 - 781010)

info@bvlenco.nl